[1]
ปัญญาศักดิ์ อ. , สินสมุทร ว. , ประสานพานิช ส. , ลุ้งใหญ่ .ว. และ ธัมวาสร ศ. 2014. ผลของการใช้อาหารหยาบเบ็ดเสร็จเป็นแหล่งอาหารหยาบ ต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาวทดแทน. วารสารแก่นเกษตร. 42, 2 (มิ.ย. 2014), 153–162.