[1]
จันทร์หอม น. , บุณยเกียรติ ด. และ บุญประสม พูลลาภ พ. 2014. ผลของบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานสองสี. วารสารแก่นเกษตร. 42, 4 (ธ.ค. 2014), 685–594.