[1]
พาแก้วมณี ก. , บุญไทย อิวาย ช. , โตภาคงาม บ. , สีหบัณฑ์ ป. และ ตรีโลเกศ ว. 2020. อิทธิพลของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในการปรับปรุงดินต่ออัตราการรอดของไส้เดือนดิน Eisenia fetida ในดินเค็ม. วารสารแก่นเกษตร. 48, 2 (เม.ย. 2020), 249–260.