[1]
ปัญญาศักดิ์ อ., บัวทอง น. , แก้วสุวรรณ์ ส. , อันชื่น น. , ไมตรีจิตต์ ว. , หงสะพัก ท. และ บัวผัน ศ. 2021. สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในแต่ละฤดูกาลภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น เขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. วารสารแก่นเกษตร. 50, 2 (ส.ค. 2021), 384–398.