[1]
สุวรรณมณี จ., ศรีธิวงค์ ศ. , ครุฑไทย ณ. , ชัยวัง น. , มรุปัณฑ์ธร ก. และ วัฒนกูล ว. 2021. การให้ผลผลิต และคุณภาพไข่ไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นผสมด้วยโปรตีนสกัดจากต้นอัญชัน. วารสารแก่นเกษตร. 50, 2 (ส.ค. 2021), 471–480.