[1]
โคตะเสนา ส. , สนิทชน จ. , จันทร์แก้ว ส. และ มอญขาม ธ. 2021. เทคนิค rapid generation advance ในการศึกษาพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความไวต่อช่วงแสงในคู่ผสมระหว่างข้าวอายุสั้นพันธุ์ ULR368 และพันธุ์ กข6 ในการประเมินนอกฤดูปลูก . วารสารแก่นเกษตร. 50, 2 (ธ.ค. 2021), 340–347.