[1]
นันท์วัชราธรณ์ พ. , กุลดิลก ก. และ สุขกำเนิด เ. 2020. การวิเคราะห์คุณลักษณะที่ผู้บริโภคต้องการของผลิตภัณฑ์ปลาช่อนอบกรอบ ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารแก่นเกษตร. 48, 4 (ส.ค. 2020), 749–762.