[1]
ขุนอินทร์ อ. 2020. การศึกษาประชากรไส้เดือนฝอยศัตรูข้าวและระดับรุนแรงของโรคในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารแก่นเกษตร. 48, 6 (ธ.ค. 2020), 1347–1383.