[1]
ธัมวาสร ศ. 2015. พันธุกรรมกับอาหารโคนม. วารสารแก่นเกษตร. 43, 4 (ธ.ค. 2015), 591–596.