[1]
เสรี พ. , อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. และ ธนะจิตต์ ศ. 2017. ผลของการไถพรวนและวัสดุปรับปรุงดินต่อความเสถียรของเม็ดดิน ในชุดดินยโสธรที่ปลูกมันสำปะหลัง . วารสารแก่นเกษตร. 45, 2 (มิ.ย. 2017), 227–238.