[1]
สันป่าเป้า ป. , พลซา ส. , ปองผดุง ป. และ ทาวงศ์ ว. 2017. ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์ต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่. วารสารแก่นเกษตร. 45, 4 (ธ.ค. 2017), 663–674.