[1]
แก้วตาทิพย์ ว. 2017. ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารแก่นเกษตร. 45, 4 (ธ.ค. 2017), 693–702.