[1]
สุนทรชัย ส. , รัตนานิคม ค. , พรมอุทัย ช. และ คงปั้น อ. 2021. อิทธิพลของการทำนาแบบเปียกสลับแห้งต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดข้าวที่ปลูกในเนื้อดินแตกต่างกัน. วารสารแก่นเกษตร. 49, 5 (ต.ค. 2021), 1259–1267.