(1)
ระดาไสย ย. .; แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ว. . การประเมินการดูดใช้และประสิทธิภาพธาตุอาหารของอ้อยสายพันธุ์ต่างๆ ภายใต้สภาพดินทรายที่ได้รับน้ำชลประทาน. KAJ 2021, 49, 1402-1409.