(1)
แซ่ย่าง เ. .; สุภาภรณ์ ส. .; พรมอุทัย ช. ผลของชนิดปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ปลูกในสภาพน้ำขังและไม่ขังน้ำ. KAJ 2021, 49, 1-11.