(1)
นุวันนา ซ. .; ธนะจิตต์ ศ. .; อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. . .; เขียวรื่นรมณ์ เ. . สถานะของเหล็กในพื้นที่กุลาร้องไห้และการตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อปุ๋ยเหล็กที่ให้ทางใบ. KAJ 2021, 49, 25-36.