(1)
ล สุขญาณกิจ ส. .; จิวประเสริฐ โ. .; แปงใจ ว. .; พาณิชพัฒน์ ธ. การเปรียบเทียบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์สองชนิดต่อผลผลิตข้าวหอมปทุม และสมบัติดิน. KAJ 2021, 49, 37-48.