(1)
ลือศักดิ์ ณ. .; อนงค์รักษ์ น.; ไชยวรรณ ฟ. .; คำยอง ส. . สมบัติของดินในระบบวนเกษตรที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในจังหวัดเชียงใหม่. KAJ 2021, 49, 49-63.