(1)
สาระพิน ป. .; เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ช. .; โพธิ ฤ. . ลายเซ็นเชิงคลื่นของข้าวที่มีต่อสภาวะเครียดจากก๊าซโอโซนด้วยเทคโนโลยี การรับรู้จากระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัลภาคพื้นดิน. KAJ 2021, 49, 64-75.