(1)
ศรีทองแท้ ช. .; มอญขาม ธ. ม.; สนิทชน จ. .; ศรีสว่างวงศ์ ส. . . .; สมพงศ์ จันทร์แก้ว ส. จ. การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกถั่วเหลืองนอกฤดู ในสถานีทดลอง เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์. KAJ 2021, 49, 87-104.