(1)
คำพันธ์ พ. .; บุญมี ศิริ บ. ศ. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสมหลังเคลือบร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช. KAJ 2021, 49, 105-118.