(1)
นันตะกูล ก. .; หมื่นมาณี ณ. .; จันทร์บาง เ. . การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมเหาหนังสือ (Liposcelis Entomophila) ในเมล็ดข้าวหอมมะลิ. KAJ 2021, 49, 119-129.