(1)
หน่อแก้ว จ. .; เข็มมุกด์ ว. .; เจมส์ แมกกอฟเวิ่น โ. .; โตอนันต์ ช. . การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Fusarium Fujikuroi สาเหตุโรคถอดฝักดาบข้าว. KAJ 2021, 49, 144-154.