(1)
กาฬภักดี เ. . .; เพียซ้าย อ. .; ศิริวรรณ์ ว. . .; กาฬภักดี พ. . .; เขียวขำ เ. . การประยุกต์ใช้ผงเชื้อ Trichoderma Asperellum ต่อการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวที่เกิดจาก Rhizoctonia Solani. KAJ 2021, 49, 155-166.