(1)
อุตรนคร ป. .; หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ห. ม. การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธี Data Envelopment Analysis. KAJ 2021, 49, 167-178.