(1)
ดวงวงษา จ. .; อึ้งเศรษฐพันธ์ เ. . ผลของสารสกัดจากพืช มะขามป้อม (Phyllanthus Emblica) หอมแดง (Allium Ascalonicum) และ ดอกแค (Sesbania Grandiflora) ต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลานิล (Oreochromis Niloticus). KAJ 2021, 49, 192-202.