(1)
นิลวิเชียร ป. .; ภูวัน น. .; เด็กหลี ภ. . ผลของวัสดุปูพื้นต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความเข้มสีของกุ้งเชอรี่. KAJ 2021, 49, 203-212.