(1)
ดวงวงษา จ. .; ลีสง่า ส. . .; จุลอดุง ส. . .; โพธิ์ประดิษฐ์ ม. . .; เอกบุตร ป. . การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในปลาสลิดดอนนาชั่วรุ่นที่ 1. KAJ 2021, 49, 213-222.