(1)
ไกรทัศน์ เ. .; เมฆสัมพันธ์ เ.; สมัชชานนท์ ท. .; มั่นธรรม เ. .; เรืองสอน ช. .; เวชสิทธิ์ อ.; ถาวรโสตร์ ณ. . . การประเมินการปนเปื้อน และการฟื้นตัวของสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียน จากสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง. KAJ 2021, 49, 223-233.