(1)
เบี้ยทอง ว. .; ศรีชนะ ด. . ผลของยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์ต่อค่าโภชนะและค่าการย่อยได้ในหลอดทดลอง ของรำละเอียด. KAJ 2021, 49, 234-240.