(1)
นพรัตน์ไมตรี ม. .; ชุมแสงโชติสกุล ว. .; นาวา ม. .; ปานทอง อ. .; กิจพิพิธ ว. . ผลของอาหารสัตว์ฟังก์ชั่นจากพรีไบโอติกส์และซินไบโอติกส์ที่เสริมด้วยเศษหน่อไม้ฝรั่งตัดแต่งเหลือทิ้งต่อประสิทธิภาพการย่อยได้ของโภชนะ กรดไขมันที่ระเหยง่าย จุลินทรีย์ในไส้ตัน และมิญชวิทยาของลำไส้เล็กของไก่ไข่. KAJ 2021, 49, 241-257.