(1)
บุญเรืองรอด พ. .; พงศ์พิสุทธา ร.; รัตนกรีฑากุล ช. . ปัจจัยทางสรีรวิทยาต่อการเจริญของ Fusarium Solani สาเหตุโรคกิ่งแห้งกับทุเรียนและสารเคมีในการควบคุม. KAJ 2021, 49, 1375-1387.