(1)
หาระโคตร พ. .; หมื่นสุข จ. .; จิระเกียรติกุล เ. .; สุริหาร พ. ความมีชีวิตและการเก็บรักษาเรณูในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานพิเศษจากเขตอบอุ่น. KAJ 2019, 47, 705-714.