(1)
พรแก้วประเสริฐ โ. .; สนิทชน จ. .; สุริหาร พ. .; จันทร์แก้ว ส. .; มอญขาม ธ. . ความดีเด่นของข้าวลูกผสมเซบั้งไฟ 1 ภายใต้สภาพปกติและสภาพแล้งในระยะการเจริญเติบโตช่วงสืบพันธุ์. KAJ 2019, 47, 1005-1014.