(1)
รัตนานิคม ค. .; นาสินพร้อม น. .; พงษ์จงมิตร . ธ. การเร่งสีไข่แดงโดยการเสริมสาหร่ายสไปรูลินาในอาหารเลี้ยงไก่ไข่. KAJ 2019, 47, 1195-1202.