(1)
โรจน์สวัสดิ์สุข น. .; อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. .; ธนะจิตต์ ศ. .; เขียวรื่นรมณ์ เ. . ผลของกากแป้งมันสำปะหลังต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินโคราช. KAJ 2018, 46, 203-212.