(1)
สุวรรณวิวัฒน์ ช. .; ตรีโลเกศ ว. .; แจ่มใส ช. . การติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินบางประการและพืชทดลองที่ได้รับน้ำเสียโรงพยาบาลชุมชนในร่องซึม. KAJ 2018, 46, 409-418.