(1)
บุญเกื้อ ป. .; ตรีโลเกศ ว. .; อิศรางกูร ณ อยุธยา ส. .; ชูสาย ช.; ศีลเตโช ศ.; Hammecker, C. .; Hartmann, C.; สุวรรณัง น. . สมบัติทางฟิสิกส์ดินและการย่อยสลายของเศษซากใบยางพาราในแปลงยางพาราที่มีอายุแตกต่างกัน. KAJ 2018, 46, 497-506.