(1)
เจียมใจ ว. .; อนงค์รักษ์ น. .; คำยอง ส. ลักษณะดินอันดับอัลทิซอลส์และแอลฟิซอลส์ในสวนลิ้นจี่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. KAJ 2020, 48, 177-188.