(1)
วิทยาคุณ ส. .; เยื้องกลาง เ. .; ศรีนานวล ไ. . อิทธิพลของระดับผนังเซลล์และการเสริมไขสัตว์ในอาหารผสมครบส่วนที่ใช้ฟางข้าวบดหยาบเป็นแหล่งเยื่อใยหลักในโคนม. KAJ 2008, 36, 43-52.