(1)
บุรีนอก เ. .; เยื้องกลาง เ. .; วสุเพ็ญ ไ. .; วงศ์สุทธาวาส ศ. .; สีสะอาด ค. .; Kawamoto, . Y. . การใช้แบคทีเรียกรดแลคติกในน้ำมันพืชหมักเป็นเชื้อตั้งต้นในอาหารผสมครบส่วนหมัก. KAJ 2009, 36, 245-254.