(1)
นาสินพร้อม น. .; กตเวทิน ส. .; ดวงจินดา ม. . .; ธรรมเบญจพล เ. . . ความสัมพันธ์ของปริมาณ Heat Shock Protein 70 (HSP70) กับคุณภาพน้ำเชื้อในพ่อพันธุ์โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน. KAJ 2009, 36, 255-264.