(1)
นิลาวงศ์ ค. .; ตรีโลเกศ ว. .; พลธานี อ. . การประเมินคุณภาพของดินสำหรับการผลิตกาแฟในอำเภอปากช่อง จังหวัดจำปาสักประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. KAJ 2009, 37, 293-302.