(1)
บุรีนอก เ. .; สีสะอาด ค. .; หอมไสย ว. .; วงศ์สุทธาวาส ศ. .; เยื้องกลาง เ. .; วสุเพ็ญ ไ. . คุณภาพการหมักและคุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วงและถั่วอาหารสัตว์หมัก. KAJ 2011, 39, 137-146.