(1)
เสาวกูล ก. .; งามเสน่ห์ ป. . การเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของปลาวัยอ่อนในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก (พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดเล็ก). KAJ 2011, 39, 147-158.