(1)
กล่อมทอง พ. .; ดวงจินดา ม. . .; กตเวทิน ส. .; ผาสุก ย. .; ตวงสิทธิตานนท์ ค. . การศึกษายีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนถุงอัณฑะและอัณฑะทองแดงในสุกร. KAJ 2011, 39, 171-180.