(1)
ปัญญาศักดิ์ อ. .; สินสมุทร ว. .; ประสานพานิช ส. .; ลุ้งใหญ่ . ว.; ธัมวาสร ศ. . ผลของการใช้อาหารหยาบเบ็ดเสร็จเป็นแหล่งอาหารหยาบ ต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาวทดแทน. KAJ 2014, 42, 153-162.