(1)
จันทร์หอม น. .; บุณยเกียรติ ด. .; บุญประสม พูลลาภ พ. . ผลของบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานสองสี. KAJ 2014, 42, 685-594.