(1)
ปัญญาคำ ฐ. .; บุณยเกียรติ ด. .; บุญประสม พูลลาภ พ. . กระบวนการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศของผักกาดหวาน (Lactuca Sativa Var. Longefolla). KAJ 2011, 39, 359-368.