(1)
พาแก้วมณี ก. . .; บุญไทย อิวาย ช. .; โตภาคงาม บ. .; สีหบัณฑ์ ป. .; ตรีโลเกศ ว. . อิทธิพลของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในการปรับปรุงดินต่ออัตราการรอดของไส้เดือนดิน Eisenia Fetida ในดินเค็ม. KAJ 2020, 48, 249-260.